Zoek
Sluit dit zoekvak.

Stichting Utrecht Op Orde is een ANBI-instelling
(Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

Algemene informatie

RSIN-nummer: 858416360
KVK-nummer: 70672822
Rekeningnummer: NL60RABO 0326979670
Postadres: Moezeldreef 400, 3561 GD Utrecht
Email: info@suoo.nl

Bezoekadres

Moezeldreef 400
3561 GD Utrecht

Beloningsbeleid

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en heeft in samenwerking met de (on)bezoldigde coördinatoren de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij vervullen hun taken onbezoldigd. Eventuele gemaakte kosten voor de uitvoering van hun functie worden vergoed. Personeel dat in dienst is, ontvangt beloning en vergoedingen conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel om vanuit naastenliefde en respect voor de medemens, geïnspireerd door de Bijbel, naast kwetsbare stadsgenoten te staan en hen te ondersteunen bij het zetten van een duurzame stap voor een menswaardig bestaan. De stichting zet zich in voor een samenleving waarin hulp bieden aan en ontvangen van de medemens vanzelfsprekend is.

Bestuur

  • Voorzitter: Janssen, Lex (A.J.H.M.)
  • Secretaris: Geurtsen, Anne (A.)
  • Penningmeester: Westland, Bart (B.)
  • Bestuurder: Jongebreur, Wouter (L.P.W.)
  • Bestuurder: Westeneng, Annemarie (A. )
  • Bestuurder: Van Balen, Chris (C.)

Beleid, financiën en verantwoording

Jaarlijks wordt er een jaarplan en een begroting opgesteld die passen in het meerjarenbeleid van Stichting Utrecht op Orde. De activiteiten van de stichting worden bekostigd door bijdragen van fondsen, overheidssubsidies en giften van kerken, particulieren en bedrijven. Na afloop van het kalenderjaar wordt met een jaarverslag verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, zowel financieel als met betrekking op de activiteiten.
Stichting Utrecht Op Orde heeft een klachtenprocedure en een vertrouwenscommissie.

Publicaties

Anbi Inschrijving

SUOO publicatie ANBI 2022